Details of the Publication
Paper Code  
Title   Effect of oxygen terminated surface of boron-doped diamond thin-film electrode on seawater salinity sensing
Authors   Shi, Dan; Liu, Lusheng; Zhai, Zhaofeng; Chen, Bin; Lu, Zhigang; Zhang, Chuyan; Yuan, Ziyao; Zhou, Meiqi; Yang, Bing; Huang, Nan; Jiang, Xin
Corresponding Author  
Title of Journal   JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
Year   2021
Volume   86
Number  
Page   44206
Abstract  
Full Text  
Full Text Link       
Others:
Classification:
Source:
close