Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Tribological properties of electrodeposited Ni-ZrO2 nanocomposite coatings on copperplate of crystallizer Geng, Zhe; Liu, Yang; Zhang, Hongjie SURFACE ENGINEERING 2019 35 919-926
Dual-Additive Assisted Chemical Vapor Deposition for the Growth of Mn-Doped 2D MoS2 with Tunable Electronic Properties Cai, Zhengyang; Shen, Tianze; Zhu, Qi; Feng, Simin; Yu, Qiangmin; Liu, Jiaman; Tang, Lei; Zhao, Yue; Wang, Jiangwei; Liu, Bilu; Cheng, Hui-Ming SMALL 2019
Interfacial oxygen-octahedral-tilting-driven electrically tunable topological Hall effect in ultrathin SrRuO3 films Gu, Youdi; Wei, Yi-Wen; Xu, Kun; Zhang, Hongrui; Wan, Fei; Li, Fan; Saleem, Muhammad Shahrukh; Chang, Cui-Zu; Sun, Jirong; Song, Cheng; Feng, Ji; Zhong, Xiaoyan; Liu, Wei; Zhang, Zhidong; Zhu, Jing; Pan, Feng JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2019 52
Optoelectronic and magnetic properties of Mn-doped and Mn-C co-doped Wurtzite ZnS: a first-principles study Khan, Muhammad Sheraz; Shi, Lijie; Yang, Xiongtao; Ali, Sajjad; Ullah, Hamid; Zou, Bingsuo JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 2019 31
Effect of Powder Size on Fatigue Properties of Ti-6Al-4V Powder Compact Using Hot Isostatic Pressing Guo, Ruipeng; Yu, Bingbing; Shi, Xiaohui; Xu, Lei; Yang, Rui JOM 2019 71 3614-3620
Influences of doping Ti nanoparticles on microstructure and properties of Sn58Bi solder Jiang, Nan; Zhang, Liang; Liu, Zhi-quan; Sun, Lei; Xiong, Ming-yue; Zhao, Meng; Xu, Kai-kai JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2019 30 17583-17590
Effect of passive film on the galvanic corrosion of titanium alloy Ti60 coupled to copper alloy H62 Zhao, Pingping; Song, Yingwei; Dong, Kaihui; Shan, Dayong; Han, En-Hou MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 2019 70 1745-1754
High-temperature performance of (Ni,Pt)Al coatings on second-generation Ni-base single-crystal superalloy at 1100 degrees C: Effect of excess S impurities Yu, C. T.; Liu, H.; Ullah, A.; Bao, Z. B.; Zhu, S. L.; Wang, F. H. CORROSION SCIENCE 2019 159
Oxidation behaviors of Fe-25Cr-20Ni-chi Nb austenitic weld metals at 1100 degrees C in ambient air: Role of elemental niobium Zhang, Xu; Li, Dianzhong; Li, Yiyi; Lu, Shanping CORROSION SCIENCE 2019 159
Thermodynamic Phase Diagrams of Ternary Alloys Exposed to a Single Oxidant Shen, Jun; Guo, Xiaohui; Niu, Yan OXIDATION OF METALS 2019 92 195-225
Tailoring microstructure and mechanical performance of the graphite-Ni based superalloy brazed combination used for molten salt reactors through thermal exposure He, Yanming; Lu, Chuanyang; Zheng, Wenjian; Yang, Jianguo; Wang, Donghong; Shen, Hanyang; Wang, Limei; Sun, Yuan; Gao, Zengliang MATERIALS CHARACTERIZATION 2019 156
Segregation-driven grain boundary spinodal decomposition as a pathway for phase nucleation in a high-entropy alloy Li, Linlin; Li, Zhiming; da Silva, Alisson Kwiatkowski; Peng, Zirong; Zhao, Huan; Gault, Baptiste; Raabe, Dierk ACTA MATERIALIA 2019 178
Size-dependent failure of the strongest bulk metallic glass Qu, Ruitao; Tonnies, Dominik; Tian, Lin; Liu, Zengqian; Zhang, Zhefeng; Volkert, Cynthia A. ACTA MATERIALIA 2019 178 249-262
Deposition and Biological Evaluation of Ta Coating on Porous SiC Scaffold for Orthopedic Application Xie, Hui; Yu, Xiao-Ming; Wang, Ben-Jie; Yang, Ja-Hui; Qin, Kai-Rong; Zhao, De-Wei SCIENCE OF ADVANCED MATERIALS 2019 11 1443-1448
Biodegradation Behavior of Coated As-Extruded Mg-Sr Alloy in Simulated Body Fluid Zhao, Ming-Chun; Zhao, Ying-Chao; Yin, Deng-Feng; Wang, Shuo; Shangguan, Yong-Ming; Liu, Chao; Tan, Li-Li; Shuai, Ci-Jun; Yang, Ke; Atrens, Andrej ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1195-1206
185 Page(s) 12345NT