Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Carbon vacancies in Ti2CT2 MXenes: defects or a new opportunity? Hu, Tao; Yang, Jinxing; Wang, Xiaohui PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 2017 19 47 31773-31780
Carbon-encapsulated NiO nanoparticle decorated single-walled carbon nanotube thin films for binderless flexible electrodes of supercapacitors Majeed, Abdul; Hou, Peng-Xiang; Jiang, Song; Li, Jin-Cheng; Ping, Lin-Quan; Li, Guo-Xian; Zhang, Feng; Liu, Chang; Cheng, Hui-Ming JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2017 5 47 24813-24819
Gold nanoparticle-gated mesoporous silica as redox-triggered drug delivery for chemo-photothermal synergistic therapy Yang, Yang; Lin, Yuanzhe; Di, Donghua; Zhang, Xing; Wang, Da; Zhao, Qinfu; Wang, Siling JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 2017 508 323-331
Study on antibacterial performance and biocompatibility of a novel phosphorus-magnesium fiber Wu, Wei; Chen, Jia; Sun, Da; Kong, Xiangjun; Xu, Dake; Wang, Yi; Luo, Li; Zhang, Kun; Xiao, Keshen; Wang, Guixue MATERIALS LETTERS 2017 209 562-565
Phase-field modeling and electronic structural analysis of flexoelectric effect at 180 degrees domain walls in ferroelectric PbTiO3 Wang, Yu-Jia; Li, Jiangyu; Zhu, Yin-Lian; Ma, Xiu-Liang JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2017 122 22 -
MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF ADVANCED METALLIC ALLOYS IN HONOR OF PROF. HAEL MUGHRABI - PART A FRACTURE AND FATIGUE Introduction Goeken, Mathias; Eggeler, Gunther; Zhu, Yuntian; Lu, Lei JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 23 4273-4275
Improvement of notch fatigue properties of ultra-high CM400 maraging steel through shot peening Duan, Qi-qiang; Wang, Bin; Zhang, Peng; Yang, Ke; Zhang, Zhe-Feng JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 23 4424-4432
Giant Polarization Sustainability in Ultrathin Ferroelectric Films Stabilized by Charge Transfer Zhang, Sirui; Zhu, Yinlian; Tang, Yunlong; Liu, Ying; Li, Shuang; Han, Mengjiao; Ma, Jinyuan; Wu, Bo; Chen, Zuhuang; Saremi, Sahar; Ma, Xiuliang ADVANCED MATERIALS 2017 29 46 -
Research Progress on Sulfur-Induced Corrosion of Alloys 690 and 800 in High Temperature and High Pressure Water Xia Dahai; Song Shizhe; Wang Jianqiu; Luo Jingli ACTA METALLURGICA SINICA 2017 53 12 1541-1554
Sulfate Reducing Bacteria Corrosion of Pipeline Steel in Fe-Rich Red Soil Yu Libao; Yan Maocheng; Ma Jian; Wu Minghao; Shu Yun; Sun Cheng; Xu Jin; Yu Changkun; Qing Yongchang ACTA METALLURGICA SINICA 2017 53 12 1568-1578
Study of Irradiation Damage in Domestically Fabricated Nuclear Grade Stainless Steel Deng Ping; Peng Qunjia; Han En-Hou; Ke Wei; Sun Chen; Xia Haihong; Jiao Zhijie ACTA METALLURGICA SINICA 2017 53 12 1588-1602
Comparative Study of Thermal Shock Behavior of the Arc Ion Plating NiCrAlY and the Enamel Based Composite Coatings Feng Min; Chen Minghui; Yu Zhongdi; Lv Zhenbo; Zhu Shenglong; Wang Fuhui ACTA METALLURGICA SINICA 2017 53 12 1636-1644
Heteroatom-Doped Carbon Nanotube and Graphene-Based Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction Li, Jin-Cheng; Hou, Peng-Xiang; Liu, Chang SMALL 2017 13 45 -
Semiconductor Solid-Solution Nanostructures: Synthesis, Property Tailoring, and Applications Liu, Baodan; Li, Jing; Yang, Wenjin; Zhang, Xinglai; Jiang, Xin; Bando, Yoshio SMALL 2017 13 45 -
The electronic and mechanical properties of tetragonal YB2C as explored by first-principles methods Ma, Huannan; Mi, Guofa; Cheng, Xiyue; Liu, Chen; Li, Dianzhong; Li, Yiyi; Xu, Lei; Chen, Xing-Qiu JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 726 173-178
67 Page(s) HP12345NT