Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Influences of Ag and In Alloying on Microstructure and Mechanical Properties of Sn-58Bi Solder Yang, Jie; Zhang, Qingke; Song, Zhenlun JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 2021 50 283-290
Cytotoxicity of Ti-6Al-4V-5Cu Alloy to MC3T3-E1 Cells Zhang, Ji; Ren, Ling; Yang, Ke ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 694-700
Microstructural Evolution and Biodegradation Response of Mg-2Zn-0.5Nd Alloy During Tensile and Compressive Deformation Etim, Iniobong P.; Zhang, Wen; Zhang, Yi; Tan, Lili; Yang, Ke ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 834-844
Effect of Ta Addition on the Microstructure and Tensile Properties of a Ni-Co Base Superalloy Zhu, C. Z.; Zhang, R.; Cui, C. Y.; Zhou, Y. Z.; Yuan, Y.; Yu, Z. S.; Liu, X.; Sun, X. F. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 2021 52 108-118
Interfacial Structure and Mechanical Properties of Lead-Free Bi-Containing Solder/Cu Microelectronic Interconnects Liu, C. Z.; Wang, J. J.; Zhu, M. W.; Liu, X. M.; Lu, T. N.; Yang, J. R. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 2021 50 258-262
A Model Describing Solidification Microstructure Evolution in an Inoculated Aluminum Alloys Song, Yan; Jiang, Hongxiang; Zhang, Lili; Li, Shixin; Zhao, Jiuzhou; He, Jie ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 861-871
Mesoscopic Analysis of Deformation Heterogeneity and Recrystallization Microstructures of a Dual-Phase Steel Using a Coupled Simulation Approach Jia, Chunni; Shen, Gang; Chen, Wenxiong; Hu, Baojia; Zheng, Chengwu; Li, Dianzhong ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 777-788
Characterization of alpha(2) Precipitates in Ti-6Al and Ti-8Al Binary Alloys: A Comparative Investigation Youssef, Sabry S.; Zheng, Xiaodong; Ma, Yingjie; Huang, Sensen; Qi, Min; Qiu, Jianke; Zhang, Ruixue; Hua, Peitao; Zheng, Shijian; Lei, Jiafeng; Yang, Rui ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 710-718
Modulating Electronic Structure of Monolayer Transition Metal Dichalcogenides by Substitutional Nb-Doping Tang, Lei; Xu, Runzhang; Tan, Junyang; Luo, Yuting; Zou, Jingyun; Zhang, Zongteng; Zhang, Rongjie; Zhao, Yue; Lin, Junhao; Zou, Xiaolong; Liu, Bilu; Cheng, Hui-Ming ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2021 31
A Study of Microstructure and Mechanical Properties for the Autogenous Single-Pass Butt Weldment of a Ferritic/Martensitic Steel Using Gas Tungsten Arc Welding Wu, Dong; Wei, Shitong; Lu, Shanping ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 628-638
Thermodynamics and solidification kinetics of Ag-Ni-Co immiscible alloys Deng, Congkun; Jiang, Hongxiang; Zhao, Jiuzhou; Zhang, Lili; He, Jie JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 2021 56 3455-3471
Destruction of few fluorides to passive film of Ti-6Al-4V alloy under oxygen deficiency crevice conditions Zhao, Pingping; Song, Yingwei; Shi, Linjun; Dong, Kaihui; Shan, Dayong; Han, En-Hou JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 2021 56 3510-3524
Stability of passive film and antibacterial durability of Cu-bearing L605 alloy in simulated physiological solutions Geng, Peng-Fei; Zhao, Jin-Long; Xi, Tong; Yang, Chun-Guang; Yang, Ke RARE METALS 2021 40 1126-1133
Phase Characterization and Formation Behavior in 6 wt% Si High-silicon Austenitic Stainless Steel during Isothermal Aging Chen, Sihan; Liang, Tian; Zhou, Yangtao; Xing, Weiwei; Zheng, Chengwu; Ma, Yingche; Wu, JinMing; Li, Guobin; Liu, Kui ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 649-656
Effect of Orientation on Stress-Rupture Property and Related Deformation Microstructure of a Ni-Base Re-containing Single-Crystal Superalloy at 900 degrees C Wang, Guang-Lei; Liu, Jin-Lai; Liu, Ji-De; Zhou, Yi-Zhou; Sun, Xu-Dong; Zhang, Hai-Feng; Sun, Xiao-Feng ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021 34 719-728
281 Page(s) HP12345NT