Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Influence of particulate morphology on microstructure and tribological properties of cold sprayed A380/Al2O3 composite coatings (vol 44, pg 9, 2020) Qiu, Xiang; Tariq, Naeem ul Haq; Qi, Lu; Tang, Jun-Rong; Cui, Xin-Yu; Du, Hao; Wang, Qiang; Xiong, Tian-Ying JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 79 99-100
Oxygen addition for improving the strength and plasticity of TiZr-based amorphous alloy composites Zhao, Ziyan; Mu, Juan; Zhang, Haifeng; Wang, Yandong; Ren, Yang JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 79 212-221
NH4F-Induced Morphology Control of CoP Nanostructures to Enhance the Hydrogen Evolution Reaction Xu, Tingting; Yang, Liu; Li, Jing; Usoltseva, Natalia; An, Vladimir; Jin, Xin; Zhang, Cai; Zhang, Xinglai; Liu, Baodan INORGANIC CHEMISTRY 2021 60 10781-10790
Effects of Homogenization Treatment on the Microsegregation of a Ni-Co Based Superalloy Produced by Directional Solidification (vol 34, pg 943, 2021) Zhou, Zijian; Zhang, Rui; Cui, Chuanyong; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021
Determination of the forming limit of impact hydroforming by frictionless full zone hydraulic forming test Ma, Yan; Chen, Shuai-feng; Chen, Da-yong; Banabic, Dorel; Song, Hong-wu; Xu, Yong; Zhang, Shi-hong; Fan, Xiao-shuai; Wang, Qiang INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIAL FORMING 2021
Comparison of the corrosion behavior of copper tubes in formic acid and acetic acid environment Liu, Xiao; Li, Haihong; Zhao, Xiangjin; Chen, Yan; Wang, Songwei MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 2021
Interfacial co-polymerization derived nitrogen-doped carbon enables high-performance carbon felt for vanadium flow batteries Zhang, Kaiyue; Yan, Chuanwei; Tang, Ao JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2021
Quantifying the Influences of Carbides and Porosities on the Fatigue Crack Evolution of a Ni-Based Single-Crystal Superalloy using X-ray Tomography Liu, Keli; Wang, Junsheng; Wang, Bing; Mao, Pengcheng; Yang, Yanhong; Zhou, Yizhou ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2021
Influence of Cutting Parameters on the Surface Quality of High Volume Fraction SiCp/Al2024 Composite Jin, Po; Gao, Qi; Wang, Quanzhao; Li, Wenbo SILICON 2021
Comparison of the corrosion behavior of AM60 Mg alloy with and without self-healing coating in atmospheric environment Song, Yingwei; Liu, Dan; Tang, Weineng; Dong, Kaihui; Shan, Dayong; Han, En-Hou JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS 2021 9 1220-1232
Effect of extrusion speed on microstructure and mechanical properties of the Mg-Ca binary alloy Li, Jingren; Zhang, Aiyue; Pan, Hucheng; Ren, Yuping; Zeng, Zhuoran; Huang, Qiuyan; Yang, Changlin; Ma, Lifeng; Qin, Gaowu JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS 2021 9 1297-1303
Oxidation behaviour of NiCoCrAlYHfZr coating on a fourth generation single crystal superalloy Liu, S. B.; Li, W.; Fu, L. B.; Wang, T. G.; Jiang, S. M.; Gong, J.; Sun, C. CORROSION SCIENCE 2021 187
High vacuum arc ion plating Cr films: Self-ion bombarding effect and oxidation behavior Wu, Jiaojiao; Shen, Mingli; Hu, Ming; Guo, Cean; Li, Qiang; Zhu, Shenglong CORROSION SCIENCE 2021 187
High-temperature oxidation behaviour of refurbished (Ni,Pt)Al coating on Ni-based superalloy at 1100 degrees C Zhang, C. Y.; Ma, Z.; Dong, S. Z.; Xu, M. M.; Li, S.; Zhang, C.; Jiang, C. Y.; Bao, Z. B.; Zhu, S. L.; Wang, F. H. CORROSION SCIENCE 2021 187
Incommensurate modulated structure in zirconium under three-point bending deformation Yuan, Fusen; Zhang, Yingdong; Han, Fuzhou; Muhammad, Ali; Guo, Wenbin; Ren, Jie; Liu, Chengze; Li, Geping MATERIALS LETTERS 2021 295
281 Page(s) HP1112131415NT