Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Bi quantum dots on rutile TiO2 as hole trapping centers for efficient photocatalytic bromate reduction under visible light illumination Xiao, Jun; Yang, Weiyi; Li, Qi APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 2017 218 111-118
Accessible 3D Integrative Paper Electrode Shapes: All-Carbon Dual-Ion Batteries with Optimum Packaging Performances Shi, Xiaoyuan; Deng, Ting; Zhang, Bingsen; Zhang, Wei; Sui, Lu; Yang, He; Wang, Dong; Shi, Wen; Chen, Cheng-Meng; Zheng, Weitao CHEMELECTROCHEM 2017 4 12 3238-3243
Atomic-Scale Origin of the Quasi-One-Dimensional Metallic Conductivity in Strontium Niobates with Perovskite-Related Layered Structures Chen, Chunlin; Yin, Deqiang; Inoue, Kazutoshi; Lichtenberg, Frank; Ma, Xiuliang; Ikuhara, Yuichi; Bednorz, Johannes Georg ACS NANO 2017 11 12 12519-12525
High-Performance Sub-Micrometer Channel WSe2 Field-Effect Transistors Prepared Using a Flood Dike Printing Method Wu, Fanqi; Chen, Liang; Zhang, Anyi; Hong, Yi-Lun; Shih, Nai-Yun; Cho, Seong-Yong; Drake, Gryphon A.; Fleetham, Tyler; Cong, Sen; Cao, Xuan; Liu, Qingzhou; Liu, Yihang; Xu, Chi; Ma, Yuqiang; Shim, Moonsub; Thompson, Mark E.; Ren, Wencai; Cheng, Hui-Ming; Zhou, Chongwu ACS NANO 2017 11 12 12536-12546
Preparation of TiO2/Co3O4 Nanostructured Materials by a Two-Step Hydrothermal Method and their Electrode Performance in Lithium Ion Batteries Rong, Ju; Kun, Meng; Yu, Xiaohua; Zhang Yannan INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 2017 12 12 11987-11996
Microbiologically influenced corrosion behavior of S32654 super austenitic stainless steel in the presence of marine Pseudomonas aeruginosa biofilm Li, Huabing; Yang, Chuntian; Zhou, Enze; Yang, Chunguang; Feng, Hao; Jiang, Zhouhua; Xu, Dake; Gu, Tingyue; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 12 1596-1603
In vitro study on infectious ureteral encrustation resistance of Cu-bearing stainless steel Zhao, Jing; Ren, Ling; Zhang, Bingchun; Cao, Zhiqiang; Yang, Ke JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 12 1604-1609
Large Scale Two-Dimensional Flux-Closure Domain Arrays in Oxide Multilayers and Their Controlled Growth Liu, Ying; Wang, Yu-Jia; Zhu, Yin-Lian; Lei, Chi-Hou; Tang, Yun-Long; Li, Shuang; Zhang, Si-Rui; Li, Jiangyu; Ma, Xiu-Liang NANO LETTERS 2017 17 12 7258-7266
Tensile and High-Cycle Fatigue Properties of Steel Sheet with Trace Silicon Zhang, Meng Xiao; Pang, Jian Chao; Zhu, Li Bei; Pan, Long; Nie, Liang Liang; Mao, Yun Xian; Chen, Man; Zhang, Zhe Feng ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2017 19 12 -
Single-wall carbon nanotube network enabled ultrahigh sulfur-content electrodes for high-performance lithium-sulfur batteries Fang, Ruopian; Li, Guoxian; Zhao, Shiyong; Yin, Lichang; Du, Kui; Hou, Pengxiang; Wang, Shaogang; Cheng, Hui-Ming; Liu, Chang; Li, Feng NANO ENERGY 2017 42 205-214
Sensing the Instant Corrosivity of Haze Using Electrochemical Probes by Electrochemical Noise Technique Ma, Chao; Xia, Da-Hai; Zhan, Yingying; Song, Shizhe; Wang, Jihui; Gao, Zhiming; Hu, Wenbin ELECTROCHEMISTRY 2017 85 12 784-789
Corrosion Protection of Phenolic-Epoxy/Tetraglycidyl Metaxylediamine Composite Coatings in a Temperature-Controlled Borax Environment Xu, Wenhua; Wang, Zhenyu; Han, En-Hou; Liu, Chunbo JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 2017 26 12 5781-5794
CALPHAD modeling of metastable phases and ternary compounds in Ti-Al-N system Zhang, Yanhui; Franke, Peter; Seifert, Hans Juergen CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY 2017 59 142-153
Highly Conductive Transition Metal Carbide/Carbonitride(MXene)@polystyrene Nanocomposites Fabricated by Electrostatic Assembly for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding Sun, Renhui; Zhang, Hao-Bin; Liu, Ji; Xie, Xi; Yang, Rui; Li, Yue; Hong, Song; Yu, Zhong-Zhen ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2017 27 45 -
Effect of Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of A380 Aluminum Alloy Deposited by Cold Spray Qiu, Xiang; Wang, Ji-qiang; Tariq, Naeem ul Haq; Gyansah, Lawrence; Zhang, Jing-xuan; Xiong, Tian-ying JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 2017 26 8 1898-1907
67 Page(s) HP12345NT