Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Electrochemical, TOF-SIMS and XPS studies on the corrosion behavior of Q-phase in NaCl solutions as a function of pH Ikeuba, Alexander I.; Zhang, Bo; Wang, Jianqiu; Han, En-Hou; Ke, Wei APPLIED SURFACE SCIENCE 2019 490 535-545
Transparent and flexible hydrogen sensor based on semiconducting single-wall carbon nanotube networks Guo, Shu-Yu; Hou, Peng-Xiang; Wang, Hui-Xin; Shi, Chao; Fang, Hai-Tao; Liu, Chang CARBON 2019 151 156-159
Impact Behavior of Polyetheretherketone/Nickel Foam Co-continuous Composites Yang, X. G.; Duan, D. L.; Zhang, X.; Jiang, S. L.; Li, S.; Zhang, H. C. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 2019
Anchoring Cu-1 species over nanodiamond-graphene for semi-hydrogenation of acetylene Huang, Fei; Deng, Yuchen; Chen, Yunlei; Cai, Xiangbin; Peng, Mi; Jia, Zhimin; Xie, Jinglin; Xiao, Dequan; Wen, Xiaodong; Wang, Ning; Jiang, Zheng; Liu, Hongyang; Ma, Ding NATURE COMMUNICATIONS 2019 10
The effect of twinning on dynamic recrystallization behavior of Mg-Gd-Y alloy during hot compression Lu, S. H.; Wu, D.; Chen, R. S.; Han, En-hou JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2019 803 277-290
One-pot solvothermal synthesis of Fe/Fe3O4 composites with broadband microwave absorption Wang, Xiaolei; Geng, Qiyao; Shi, Guimei; Xu, Ge; Yu, Jin; Guan, Yinyan; Zhang, Yajing; Li, Da JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2019 803 818-825
Factors of Kinetics Processes in Lithium-Sulfur Reactions Tang, Xiaonan; Xu, Zichen; Sun, Zhenhua; Zhou, Jin; Wu, Xiaozhong; Lin, Hongtao; Rong, Junfeng; Zhuo, Shuping; Li, Feng ENERGY TECHNOLOGY 2019
Atomic-Scale Observation of Bimetallic Au-CuOx Nanoparticles and Their Interfaces for Activation of CO Molecules Luo, Jingjie; Liu, Yuefeng; Zhang, Liyun; Ren, Yujing; Miao, Shu; Zhang, Bingsen; Su, Dang Sheng; Liang, Changhai ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2019 11 35468-35478
Cellulose Nanowhisker (CNW)/Graphene Nanoplatelet (GN) Composite Films With Simultaneously Enhanced Thermal, Electrical and Mechanical Properties Liu, Dongyan; Dong, Yu; Liu, Yueyue; Ma, Na; Sui, Guoxin FRONTIERS IN MATERIALS 2019 6
In vitro and in vivo characterization of novel calcium phosphate and magnesium (CaP-Mg) bilayer coated titanium for implantation Chen, Lanyue; Yan, Xudong; Tan, Lili; Zheng, Bowen; Muhammed, Fenik Kaml; Yang, Ke; Liu, Yi SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2019 374 784-796
First-principles study of dopant stability and related optical properties in CdSiP2 crystal Wang, Ci; Zhang, Jian; Hu, Qingmiao; Tao, Xutang JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2019 802 310-317
Underlying Topological Dirac Nodal Line Mechanism of the Anomalously Large Electron-Phonon Coupling Strength on a Be (0001) Surface Li, Ronghan; Li, Jiangxu; Wang, Lei; Liu, Jiaxi; Ma, Hui; Song, Hai-Feng; Li, Dianzhong; Li, Yyi; Chen, Xing-Qiu PHYSICAL REVIEW LETTERS 2019 123
Ti-Gradient Doping to Stabilize Layered Surface Structure for High Performance High-Ni Oxide Cathode of Li-Ion Battery Kong, Defei; Hu, Jiangtao; Chen, Zhefeng; Song, Kepeng; Li, Cheng; Weng, Mouyi; Li, Maofan; Wang, Rui; Liu, Tongchao; Liu, Jiajie; Zhang, Mingjian; Xiao, Yinguo; Pan, Feng ADVANCED ENERGY MATERIALS 2019
Effect of residual hydrogen content on the tensile properties and crack propagation behavior of a type 316 stainless steel Li Xiaobing; Gao Ming; Li Haoze; Xing Weiwei; Zhang Long; Shu Lei; Zhao Xiujuan; Ma Yingche; Liu Kui INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 2019 44 25054-25063
Communication-Polyethylene/PBI Pore-Filling Composite Membrane for High Performance Vanadium Redox Flow Battery Wei, Hao; Liu, Yimeng; Xu, Weiguo; Liu, Jianguo; Yan, Chuanwei; Che, Xuefu; Yang, Jingshuai; Tong, Jing; Xiao, Wei JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 2019 166 A3207-A3209
185 Page(s) HP12345NT