Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Effect of carbon and manganese on the microstructure and mechanical properties of 9Cr2WVTa deposited metals Wang, Jian; Rong, Lijian; Li, Dianzhong; Lu, Shanping JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS 2017 485 169-180
Study on the High-Speed Rubbing Wear Behavior Between Ti6Al4V Blade and Nickel-Graphite Abradable Seal Coating Xue, Weihai; Gao, Siyang; Duan, Deli; Wang, Lu; Liu, Yang; Li, Shu JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 2017 139 2 -
The role of surface morphology in the barrier properties of epoxy coatings in different corrosion environments Qian, Hongchang; Zhang, Dawei; Deng, Leping; Huang, Luyao; Xu, Dake; Du, Cuiwei; Li, Xiaogang PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 2017 104 199-209
Phase-field study on effects of antiphase domain and elastic energy on evolution of gamma ' precipitates in nickel-based superalloys Yang, M.; Wei, H.; Zhang, J.; Zhao, Y.; Jin, T.; Liu, L.; Sun, X. F. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 2017 129 211-219
Environmentally assisted crack growth in 308L stainless steel weld metal in simulated primary water Dong, Lijin; Han, En-Hou; Peng, Qunjia; Ke, Wei; Wang, Lei CORROSION SCIENCE 2017 117 1-10
Interaction of Ta and Cr on Type-I hot corrosion resistance of single crystal Ni-base superalloys Chang, J. X.; Wang, D.; Zhang, G.; Lou, L. H.; Zhang, J. CORROSION SCIENCE 2017 117 35-42
Effects of Pressure and Number of Turns on Microstructural Homogeneity Developed in High-Pressure Double Torsion Jahedi, Mohammad; Beyerlein, Irene J.; Paydar, Mohammad Hossein; Zheng, Shijian; Xiong, Ting; Knezevic, Marko METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 2017 48A 3 1249-1263
Microstructure, Tensile Properties, and Hot-Working Characteristics of a Hot Isostatic-Pressed Powder Metallurgy Superalloy Chang, Litao; Sun, Wenru; Cui, Yuyou; Yang, Rui METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 2017 48A 3 1273-1287
Cellular response of osteoblasts to low modulus Ti-24Nb-4Zr-8Sn alloy mesh structure Nune, K. C.; Misra, R. D. K.; Li, S. J.; Hao, Y. L.; Yang, R. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 2017 105 3 859-870
Macro-micro modeling and simulation for the morphological evolution of the solidification structures in the entire weld Han, Rihong; Li, Yiyi; Lu, Shanping INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 2017 106 1345-1355
Anisotropic cyclic deformation behavior of extruded ZA81M magnesium alloy Wang, C.; Luo, T. J.; Zhou, J. X.; Yang, Y. S. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2017 96 178-184
Effect of aging-induced disorder on the quantum transport properties of few-layer WTe2 Liu, Wei Lai; Chen, Mao Lin; Li, Xiao Xi; Dubey, Sudipta; Xiong, Ting; Dai, Zhi Ming; Yin, Jun; Guo, Wan Lin; Ma, Jin Long; Chen, Ya Ni; Tan, Jun; Li, Da; Wang, Zhen Hua; Li, Wu; Bouchiat, Vincent; Sun, Dong Ming; Han, Zheng; Zhang, Zhi Dong 2D MATERIALS 2017 4 1 -
A high strength and high electrical conductivity bulk Cu-Ag alloy strengthened with nanotwins Zhang, B. B.; Tao, N. R.; Lu, K. SCRIPTA MATERIALIA 2017 129 39-43
Response to "Comments on 'Selective evolution of secondary gamma ' precipitation in a Ni-based single crystal superalloy both in the gamma matrix and at the dislocation nodes" Xiang, Sisi; Long, Haibo; Mao, Shengcheng; Liu, Yinong; Wei, Hua; Zhang, Jianxin; Shen, Zhenju; Zhang, Hongyu; Wang, Xinguang; Zhang, Ze; Han, Xiaodong SCRIPTA MATERIALIA 2017 129 104-106
Free-standing hybrid film of less defective graphene coated with mesoporous TiO2 for flexible lithium ion batteries with fast charging/discharging capabilities Feng, Bingmei; Wang, Huixin; Zhang, Yingqi; Shan, Xuyi; Liu, Min; Li, Feng; Guo, Jinghua; Feng, Jun; Fang, Hai-Tao 2D MATERIALS 2017 4 1 -
281 Page(s) HP231232233234235NT