Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Effect of Skew Angle of Holes on the Thermal Fatigue Behavior of a Ni-based Single Crystal Superalloy Zhou, Zhong-Jiao; Yu, Da-Qian; Wang, Li; Lou, Lang-Hong ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2017 30 2 185-192
The Local Microscale Reverse Deformation of Metallic Material under Laser Shock Lu, Guoxin; Liu, Jide; Qiao, Hongchao; Cui, Chuanyong; Zhou, Yizhou; Jin, Tao; Zhao, Jibin; Sun, Xiaofeng; Hu, Zhuangqi ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2017 19 2 -
In-situ synthesis, microstructure and properties of Ti2AlN/TiB2 composite Zhao, Guorui; Chen, Jixin; Zheng, Liya; Li, Yueming; Zhang, Hui; Gai, Jianli; Li, Meishuan INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 108 2 133-138
Crystallographic analysis and phase field simulation of transformation plasticity in a multifunctional beta-Ti alloy Zhu, Jiaming; Wu, Honghui; Wang, Dong; Gao, Yipeng; Wang, Haoliang; Hao, Yulin; Yang, Rui; Zhang, Tong-Yi; Wang, Yunzhi INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 2017 89 110-129
Efficient photocatalytic oxygen production over Ca-modified LaTiO2N Wu, Fangfang; Liu, Gang; Xu, Xiaoxiang JOURNAL OF CATALYSIS 2017 346 10-20
GW100: A Plane Wave Perspective for Small Molecules Maggio, Emanuele; Liu, Peitao; van Setten, Michiel J.; Kresse, Georg JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION 2017 13 2 635-648
Design, Preparation and Properties of Carbon Fiber Reinforced Ultra-High Temperature Ceramic Composites for Aerospace Applications: A Review Tang, Sufang; Hu, Chenglong JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 2 117-130
Effect of Hot Isostatic Pressing Loading Route on Microstructure and Mechanical Properties of Powder Metallurgy Ti2AlNb Alloys Wu, Jie; Guo, Ruipeng; Xu, Lei; Lu, Zhengguan; Cui, Yuyou; Yang, Rui JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 2 172-178
Segregation of Phosphorus and Precipitation of MNP-Type Phosphide at the Grain Boundary of IN706 Superalloy Zhang, Sha; Huang, Linjie; Zhang, Anwen; Yu, Lianxu; Xin, Xin; Sun, Wenru; Sun, Xiaofeng JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 2 187-191
Effects of Alumina on Cristobalite Crystallization and Properties of Silica-Based Ceramic Cores Liang, J. J.; Lin, Q. H.; Zhang, X.; Jin, T.; Zhou, Y. Z.; Sun, X. F.; Choi, B. G.; Kim, I. S.; Do, J. H.; Jo, C. Y. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 2 204-209
Influence of ordered carbon-vacancy networks on the electronic structures and elastic properties of Nb4AlC3-x Zhang, Hui; Hu, Tao; Li, Zhaojin; Zhang, Yanhui; Hu, Minmin; Wang, Xiaohui; Zhou, Yanchun JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2017 100 2 724-731
Ti6Al4V Blade Wear Behavior During High-Speed Rubbing with NiAl-hBN Abradable Seal Coating Xue, Weihai; Gao, Siyang; Duan, Deli; Zhang, Jiaping; Liu, Yang; Li, Shu JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 2017 26 3 539-553
A graphene/PVDF/PP multilayer composite separator for long-life and high power lithium-ion batteries Bu, Ai-Xiu; Tan, Yong; Fang, Ruo-Pian; Li, Feng; Pei, Song-Feng; Ren, Wen-Cai NEW CARBON MATERIALS 2017 32 1 63-70
Mitigation of the Desulfovibrio vulgaris biofilm using alkyldimethylbenzylammonium chloride enhanced by D-amino acids Jia, Ru; Yang, Dongqing; Li, Yingchao; Xu, Dake; Gu, Tingyue INTERNATIONAL BIODETERIORATION & BIODEGRADATION 2017 117 97-104
Effects of edge on graphene plasmons as revealed by infrared nanoimaging Xu, Qingyang; Ma, Teng; Danesh, Mohammad; Shivananju, Bannur Nanjunda; Gan, Sheng; Song, Jingchao; Qiu, Cheng-Wei; Cheng, Hui-Ming; Ren, Wencai; Bao, Qiaoliang LIGHT-SCIENCE & APPLICATIONS 2017 6 -
281 Page(s) HP231232233234235NT