Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Microstructure and mechanical properties of directionally solidified Mg-Zn alloy as a biomaterial Jia, Hongmin; Feng, Xiaohui; Yang, Yuansheng MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 2019
Characterization and Biocompatibility of Insoluble Corrosion Products of AZ91 Mg Alloys Wu, Weiwei; Yu, Xiaoming; Zhao, Yan; Jiang, Xiran; Yang, Huazhe ACS OMEGA 2019 4 15139-15148
Three-Dimensional Interconnected Porous Nitrogen-Doped Carbon Hybrid Foam for Notably Promoted Direct Dehydrogenation of Ethylbenzene to Styrene Ge, Guifang; Liu, Hongyang; Zhao, Zhongkui CHEMCATCHEM 2019
Enhancing general corrosion resistance of biomedical high nitrogen nickel-free stainless steel by water treatment Yang, Yixun; Wang, Qingchuan; Li, Jun; Tan, Lili; Yang, Ke MATERIALS LETTERS 2019 251 196-200
Mapping gradient-driven morphological phase transition at the conductive domain walls of strained multiferroic films Han, M. J.; Eliseev, E. A.; Morozovska, A. N.; Zhu, Y. L.; Tang, Y. L.; Wang, Y. J.; Guo, X. W.; Ma, X. L. PHYSICAL REVIEW B 2019 100
Recent Progress in Research and Development of Nickel-Based Single Crystal Superalloys Zhang Jian; Wang Li; Wang Dong; Xie Guang; Lu Yuzhang; Shen Jian; Lou Langhong ACTA METALLURGICA SINICA 2019 55 1077-1094
Research Progress of Wrought Superalloys in China Du Jinhui; Lv Xudong; Dong Jianxin; Sun Wenru; Bi Zhongnan; Zhao Guangpu; Deng Qun; Cui Chuanyong; Ma Huiping; Zhang Beijiang ACTA METALLURGICA SINICA 2019 55 1115-1132
Monometallic nanoporous nickel with high catalytic performance towards hydrazine electro-conversion and its DFT calculations Luo, Bing; Wu, Tongwei; Zhang, Lili; Diao, Fangyuan; Zhang, Yanning; Ci, Lijie; Ulstrup, Jens; Zhang, Jingdong; Si, Pengchao ELECTROCHIMICA ACTA 2019 317 449-458
Selection of deformation modes and related texture evolution in Zircaloy-4 during one pass cold pilgering Deng, Siying; Song, Hongwu; Zheng, Ce; Zhao, Tianzhang; Zhang, Shihong; Nielsen, Karl Brian MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2019 764
High-cycle fatigue properties prediction and damage mechanisms of RuT400 compacted graphite iron at different temperatures Liu, Qingyi; Zhu, Gang; Pang, Jianchao; Liu, Feng; Li, Shouxin; Guo, Changliang; Jiang, Ailong; Zhang, Zhefeng MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2019 764
CD28 Deficiency Ameliorates Blast Exposure-Induced Lung Inflammation, Oxidative Stress, Apoptosis, and T Cell Accumulation in the Lungs via the PI3K/Akt/FoxO1 Signaling Pathway Liu, Yunen; Tong, Changci; Xu, Ying; Gong, Peifang; Liu, Ying; Shi, Lin; Shi, Xiuyun; Zhao, Yan; Bi, Guangyuan; Jin, Hongxu; Hou, Mingxiao OXIDATIVE MEDICINE AND CELLULAR LONGEVITY 2019 2019
Evaluation of the Low-Cycle Fatigue Life of Thin Dual-Phase Steel Sheets for Automobiles Using Miniature Specimens Ma, Zhen-Hua; Zhang, Bin; Song, Zhu-Man; Liu, Hua-Sai; Zhang, Guang-Ping STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2019
Study on anisotropy in microstructure and tensile properties of the 12Cr oxide dispersion strengthened (ODS) steel Shen, Jingjie; Nagasak, Takuya; Muroga, Takeo; Li, Yanfen; Yang, Huilong; Kano, Sho; Abe, Hiroaki FUSION ENGINEERING AND DESIGN 2019 146 1082-1085
Microstructure and Mechanical Performance of the DD98M-DD98M Single Crystal Superalloy Joints Brazed Using a Pd-Si Composite Filler Qin, Chunjie; Xu, Haitao; Zhou, Zhengqiang; He, Yanming; Lu, Chuanyang; Gao, Ke; Zheng, Wenjian; Yang, Jianguo; Wang, Donghong; Sun, Yuan; Gao, Zengliang METALS 2019 9
Flame-Synthesis of Carbon Nanotube Forests on Metal Mesh Structure: Dependence, Morphology, and Application Xiong, Xuhai; Zhao, Pu; Ren, Rong; Cui, Xu; Ji, Shude NANOMATERIALS 2019 9
185 Page(s) HP12345NT