Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
A unique hybrid-structured surface produced by rapid electrochemical anodization enhances bio-corrosion resistance and bone cell responses of beta-type Ti-24Nb-4Zr-8Sn alloy Liu, Chia-Fei; Lee, Tzu-Hsin; Liu, Jeng-Fen; Hou, Wen-Tao; Li, Shu-Jun; Hao, Yu-Lin; Pan, Haobo; Huang, Her-Hsiung SCIENTIFIC REPORTS 2018 8 -
Battery-like Supercapacitors from Vertically Aligned Carbon Nanofiber Coated Diamond: Design and Demonstrator Yu, Siyu; Yang, Nianjun; Vogel, Michael; Mandal, Soumen; Williams, Oliver A.; Jiang, Siyu; Schoenherr, Holger; Yang, Bing; Jiang, Xin ADVANCED ENERGY MATERIALS 2018 8 12 -
Friction and Wear Reduction in Copper with a Gradient Nano-grained Surface Layer Chen, Xiang; Han, Zhong; Lu, Ke ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 2018 10 16 13829-13838
Magnetic two-dimensional electron gases with high Curie temperatures at LaAlO3/SrTiO3:Fe interfaces Zhang, Hongrui; Yan, Xi; Zhang, Hui; Wang, Fei; Gu, Youdi; Ning, Xingkun; Khan, Tahira; Li, Rui; Chen, Yuansha; Liu, Wei; Wang, Shufang; Shen, Baogen; Sun, Jirong PHYSICAL REVIEW B 2018 97 15 -
Inter-connected and open pore hierarchical TS-1 with controlled framework titanium for catalytic cyclohexene epoxidation Jiao, Yilai; Adedigba, Abdul-Lateef; He, Qian; Miedziak, Peter; Brett, Gemma; Dummer, Nicholas F.; Perdjon, Micheal; Liu, Jinmin; Hutchings, Graham J. CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY 2018 8 8 2211-2217
Metal organic framework-derived CoPS/N-doped carbon for efficient electrocatalytic hydrogen evolution Li, Yuzhi; Niu, Siqi; Rakov, Dmitrii; Wang, Ying; Caban-Acevedo, Miguel; Zheng, Shijian; Song, Bo; Xu, Ping NANOSCALE 2018 10 15 7291-7297
Highly stable graphene-oxide-based membranes with superior permeability Thebo, Khalid Hussain; Qian, Xitang; Zhang, Qing; Chen, Long; Cheng, Hui-Ming; Ren, Wencai NATURE COMMUNICATIONS 2018 9 -
Direct-writing of 3D periodic TiO2 bio-ceramic scaffolds with a sol-gel ink for in vitro cell growth Wang, Rong; Zhu, Pengfei; Yang, Weiyi; Gao, Shuang; Li, Bo; Li, Qi MATERIALS & DESIGN 2018 144 304-309
Cold spray additive manufacturing: A viable strategy to fabricate thick B4C/Al composite coatings for neutron shielding applications Tariq, N. H.; Gyansah, L.; Wang, J. Q.; Qiu, X.; Feng, B.; Siddique, M. T.; Xiong, T. Y. SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 2018 339 224-236
Influence of albumin on in vitro degradation behavior of biodegradable Mg-1.5Zn-0.6Zr-0.2Sc alloy Li, Tao; He, Yong; Zhou, Jixue; Tang, Shouqiu; Yang, Yuansheng; Wang, Xitao MATERIALS LETTERS 2018 217 227-230
Bimetallic NiFe2O4 synthesized via confined carburization in NiFe-MOFs for efficient oxygen evolution reaction Fang, Zhiqiang; Hao, Zhaomin; Dong, Qingsong; Cui, Yong JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH 2018 20 4 -
Trends in activity for the oxygen evolution reaction on transition metal (M = Fe, Co, Ni) phosphide precatalysts Xu, Junyuan; Li, Junjie; Xiong, Dehua; Zhang, Bingsen; Liu, Yuefeng; Wu, Kuang-Hsu; Amorim, Isilda; Li, Wei; Liu, Lifeng CHEMICAL SCIENCE 2018 9 14 3470-3476
Al-water reactivity of Al-Mg-Ga-In-Sn alloys used for hydraulic fracturing tools Du, B. D.; He, T. T.; Liu, G. L.; Chen, W.; Wang, Y. M.; Wang, W.; Chen, D. M. INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 2018 43 15 7201-7215
Improved reversible dehydrogenation properties of MgH2 by the synergetic effects of graphene oxide-based porous carbon and TiCl3 Wang, Kuikui; Wu, Guanglei; Cao, Haijie; Li, Hongliang; Zhao, Xiusong INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 2018 43 15 7440-7446
Exploring a novel ceramic (Ti,W)(3)SiC2 for interconnect of intermediate temperature solid oxide fuel cell Zheng, Lili; Hua, Qingsong; Li, Xichao; Li, Meishuan; Qian, Yuhai; Xu, Jingjun; Dai, Zuoqiang; Zhang, Hongxin; Zhang, Tiezhu; Wu, Junwei INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 2018 43 15 7483-7491
67 Page(s) HP3637383940NT