Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Property optimization of low-cycle fatigue in Al-Si piston alloy at elevated temperatures by ultrasonic melt treatment Wang, M.; Pang, J. C.; Liu, H. Q.; Li, S. X.; Zhang, Z. F. JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T 2019 8 4556-4568
Phase Field Simulation of Effect of Grain Boundary Diffusion on alpha Phase Dissolution Liu Tao; Yang Mei; Wang Gang; Wang Lu; Xu Dongsheng RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING 2019 48 2864-2872
A model revealing grain boundary arrangement-dominated fatigue cracking behavior in nanoscale metallic multilayers Liang, Fei; Wang, Dong; Li, Xi; Luo, Xue-Mei; Schaaf, Peter; Zhang, Guang-Ping MRS COMMUNICATIONS 2019 9 936-940
Hydrothermal synthesis of Mg-substituted tricalcium phosphate nanocrystals Cui, Wei; Wang, Shaogang; Yang, Rui; Zhang, Xing MRS COMMUNICATIONS 2019 9 971-978
Surface flaws control strain localization in the deformation of Cu|Au nanolaminate pillars Gola, Adrien; Zhang, Guang-Ping; Pastewka, Lars; Schwaiger, Ruth MRS COMMUNICATIONS 2019 9 1067-1071
Hollow Nanostructures for Photocatalysis: Advantages and Challenges Xiao, Mu; Wang, Zhiliang; Lyu, Miaoqiang; Luo, Bin; Wang, Songcan; Liu, Gang; Cheng, Hui-Ming; Wang, Lianzhou ADVANCED MATERIALS 2019 31
Investigation of the effect of relative thickness (t(0)/d(0)) on the formability of the AA6061 tubes during free bending process Cheng, Xuan; Guo, Xunzhong; Tao, Jie; Xu, Yong; Abd El-Aty, Ali; Liu, Hai INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 2019 160 103-113
Interaction between pitting corrosion and critical flow velocity for erosion-corrosion of 304 stainless steel under jet slurry impingement Li, L. L.; Wang, Z. B.; Zheng, Y. G. CORROSION SCIENCE 2019 158
Feasibility of utilizing 2304 duplex stainless steel rebar in seawater concrete: Passivation and corrosion behavior of steel rebar in simulated concrete environments Shang, Baihui; Ma, Yuantai; Meng, Meijiang; Li, Ying MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 2019 70 1657-1666
Electrodeposited Ni/phosphors Composite Coating for Latent Fingerprints Visualization Zhang, Xiaoshun; Zhang, Kaiyue; Xiao, Wei; Liu, Jianguo INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE 2019 14 9058-9068
Effect of deformation on precipitation hardening behavior of a maraging steel in the aging process Tian, Jialong; Wang, Wei; Li, Huabing; Shahzad, M. Babar; Shan, Yiyin; Jiang, Zhouhua; Yang, Ke MATERIALS CHARACTERIZATION 2019 155
Effect of processing parameters on solidification defects behavior of laser deposited AlSi10Mg alloy Gao, Yuan; Zhao, Jibin; Zhao, Yuhui; Wang, Zhiguo; Song, Hongwu; Gao, Mengqiu VACUUM 2019 167 471-478
Synergistic effect of surface plane and particle sizes on the electrochemical performance of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material via a facile calcination process Shu, Yang; Xie, Yin; Yan, Wenchao; Meng, Su; Sun, Deye; Jin, Yongcheng; He, Kuang JOURNAL OF POWER SOURCES 2019 433
Flexible, controllable and angle-independent photoelectrochromic display enabled by smart sunlight management Xu, Zijie; Li, Weifeng; Huang, Jiani; Guo, Xing; Liu, Qian; Yu, Rui; Miao, Wenna; Zhou, Boyu; Guoa, Wenxi; Liu, Xiangyang NANO ENERGY 2019 63
A fatigue life prediction method from magnetic pole material to simulation part Pan, Long; Pang, Jian Chao; Xie, Yu Jun; Zhang, Meng Xiao; Nie, Liang Liang; Mao, Yun Xian; Zhang, Zhe Feng INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS 2019 28 1438-1454
185 Page(s) HP12345NT