Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Engineering oxygen vacancies via amorphization in conjunction with W-doping as an approach to boosting catalytic properties of Pt/Fe-W-O for formaldehyde oxidation Chen, Muhua; Qiu, Yuping; Wang, Weizhen; Li, Xinyan; Wang, Jiajun; Wen, He; Yang, Zhiqing; Wang, Ping JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 2021 416
A perspective on effect by Ag addition to corrosion evolution of Pb-free Sn solder Qiao, Chuang; Sun, Xu; Wang, Youzhi; Hao, Long; An, Xizhong MATERIALS LETTERS 2021 297
Ultrasensitive Strain Sensors Based on Cu-Al Alloy Films with Voided Cluster Boundaries Wu, Xuping; Chen, Honglei; Luo, Xuemei; Wang, Dong; Schaaf, Peter; Zhang, Guangping ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES 2021
Effect of glycine addition on the in-vitro corrosion behavior of AZ31 magnesium alloy in Hank's solution Pokharel, Durga Bhakta; Wu, Liping; Dong, Junhua; Yadav, Amar Prasad; Subedi, Dhruba Babu; Dhakal, Madhusudan; Zha, Lin; Mu, Xin; Umoh, Aniefiok Joseph; Ke, Wei JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 81 97-107
Optimizing the electromagnetic wave absorption performance of designed hollow CoFe2O4/CoFe@C microspheres Ge, Jianwen; Liu, Shimeng; Liu, Li; Cui, Yu; Meng, Fandi; Li, Yixing; Zhang, Xuefeng; Wang, Fuhui JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2021 81 190-202
Selective Catalysis Remedies Polysulfide Shuttling in Lithium-Sulfur Batteries Hua, Wuxing; Li, Huan; Pei, Chun; Xia, Jingyi; Sun, Yafei; Zhang, Chen; Lv, Wei; Tao, Ying; Jiao, Yan; Zhang, Bingsen; Qiao, Shi-Zhang; Wan, Ying; Yang, Quan-Hong ADVANCED MATERIALS 2021
Environmental fatigue correction factor model for domestic nuclear-grade low-alloy steel Gao, Jun; Liu, Chang; Tan, Jibo; Zhang, Ziyu; Wu, Xinqiang; Han, En-Hou; Shen, Rui; Wang, Bingxi; Ke, Wei NUCLEAR ENGINEERING AND TECHNOLOGY 2021 53 2600-2609
Investigating the Stress Corrosion Cracking (SCC) Susceptibility of Ti-6Al-4V Alloys Fabricated by Electron Beam Melting in Deep-Sea Environment Zhao, Yang; Liu, Yuchen; Gai, Xin; Bai, Yun; Zhang, Tao; Xu, Dake; Wang, Fuhui CORROSION 2021 77 853-865
Theoretical and experimental investigations on mechanical properties of (Fe,Ni)Sn2 intermetallic compounds formed in SnAgCu/Fe-Ni solder joints Gao, Li-Yin; Luo, Yi-Xiu; Wan, Peng; Liu, Zhi-Quan MATERIALS CHARACTERIZATION 2021 178
Microstructural degradation after thermal exposure of a Re-containing single crystal superalloy Sun, Jingxia; Liu, Jinlai; Li, Jinguo; Wang, Xinguang; Liu, Jide; Yang, Yanhong; Zhou, Yizhou; Sun, Xiaofeng MATERIALS CHARACTERIZATION 2021 178
Intergranular precipitation behavior and its influence on the stress relaxation cracking susceptibility of Super304H austenitic stainless steel weld metal during long-term aging Xiao, Xiaopeng; Li, Dianzhong; Li, Yiyi; Lu, Shanping MATERIALS CHARACTERIZATION 2021 178
Catalytic combustion of volatile organic compounds (VOCs) over structured Co3O4 nano-flowers on silicalite-1/SiC foam catalysts Guan, Yanan; Zhou, Yangtao; Jiang, Chunhai; Xu, Xingxiang; Yang, Zhenming; Zhang, Jinsong; Fan, Xiaolei; Jiao, Yilai MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2021 323
Oxide Scale Formation on Ultrafine-Grained Ferritic-Martensitic Steel During Pre-Oxidation and Its Effect on the Corrosion Performance in Stagnant Liquid Pb-Bi Eutectic Chen Shenghu; Rong Lijian ACTA METALLURGICA SINICA 2021 57 989-999
Mechanical and Electrical Properties of Cu-W Composites with Micro-Oriented Structures Han Ying; Wang Hongshuang; Cao Yundong; An Yuejun; Tan Guoqi; Li Shujun; Liu Zengqian; Zhang Zhefeng ACTA METALLURGICA SINICA 2021 57 1009-1016
Work hardening discrepancy designing to strengthening gradient nanotwinned Cu Wan, Tao; Cheng, Zhao; Bu, Linfeng; Lu, Lei SCRIPTA MATERIALIA 2021 201
281 Page(s) HP678910NT