• SUN Dongming
    Title:Professor Email: dmsun@imr.ac.cn
    Tel. : +86-24-83973579 FAX: +86-24-83973579
    Division: Shenyang National Laboratory for Materials Science
    Address: Advanced Carbon Division, Institute of Metal Research Chinese Academy of Sciences (IMR CAS), 72 Wenhua Road,Shenyang,China, 110016

Experience:

1997/09-2001/06: B.S., Department of Electronic Engineering, Jilin University.

2001/09-2006/06: Ph.D., State Key Laboratory of Integrated Optoelectronics, College of Electronic Science and Engineering, Jilin University.

2006/09-2008/04: Postdoctoral researcher, Frontier Collaborative Research Center, Tokyo Institute of Technology.

2008/04-2009/03: Postdoctoral researcher, Precision and Intelligence Laboratory, Tokyo Institute of Technology.

2009/04-2012/05: Postdoctoral researcher, Department of Quantum Engineering, Nagoya University.

2012/06-Present: Professor, Advanced Carbon Division, Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences.

Research Interest:

1) Carbon nanotube- and graphene-based flexible electronics

2) Micro-electro-mechanical system and piezoelectric ultrasonic motor

3) Printing electronic devices

Research Achievement:

Flexible carbon nanotube thin-film transistors and integrated circuits

We presented a technique to fabricate high-performance flexible carbon nanotube thin-film transistors and integrated circuits using a floating catalyst chemical vapour deposition followed by a simple gas-phase filtration and transfer process. A carbon nanotube-based sequential integrated circuit is realized successfully.

Figure 1. Flexible carbon nanotube thin-film transistors and integrated circuits. a) Photograph of devices fabricated on a flexible and transparent polymer substrate. b) SEM image of carbon nanotube film. c) Transfer characteristics (ID-VGS) of a carbon nanotube thin-film transistor. d) Master-slave delay flip-flop. (Flexible high-performance carbon nanotube integrated circuits, Nature Nanotechnol. 2011, 6, 156-161)

Mouldable all-carbon thin-film transistors and integrated circuits.

We present a method to fabricate all-carbon thin-film transistors. We are able to realize mouldable, transparent and three-dimensional integrated circuits.

Figure 2. Mouldable all-carbon thin-film transistors and integrated circuits. a) Photograph of a dome-shaped all-carbon device after moulding process. b) SEM image of carbon nanotube channel and electrode. c) Transfer characteristics (ID-VGS) of an all-carbon nanotube thin-film transistor. d) A 1-bit static random access memory. (Mouldable all-carbon integrated circuits, Nature Commun. 2013, 4, 2302)

Service to the International Professional Societies:

Honors:

Publication:

(1) Bo Li#, Qian-Bing Zhu#, Cong Cui#, Chi Liu*, Zuo-Hua Wang, Shun Feng, Yun Sun, Hong-Lei Zhu, Xin Su, Yi-Ming Zhao, Hong-Wang Zhang, Jian Yao, Song Qiu, Qing-Wen Li, Xiao-Mu Wang*, Xiao-Hui Wang*, Hui-Ming Cheng, and Dong-Ming Sun*, Patterning of wafer-scale MXene films for high-performance image sensor arrays, Advanced Materials, 2201298, 2022.

(2) Shun Feng#, Chi Liu#, Qianbing Zhu, Xin Su, Wangwang Qian, Yun Sun, Chengxu Wang, Bo Li, Maolin Chen, Long Chen, Wei Chen, Lili Zhang, Chao Zhen, Feijiu Wang, Wencai Ren, Lichang Yin*, Xiaomu Wang*, Hui-Ming Cheng* & Dong-Ming Sun*, An ultrasensitive molybdenum-based double-heterojunction phototransistor, Nature Communications, 12, 4094, 2021.

(3) Qian-Bing Zhu#, Bo Li#, Dan-Dan Yang, Chi Liu, Shun Feng, Mao-Lin Chen, Yun Sun, Ya-Nan Tian, Xin Su, Xiao-Mu Wang, Song Qiu*, Qing-Wen Li, Xiao-Ming Li*, Hai-Bo Zeng, Hui-Ming Cheng*, Dong-Ming Sun*, A flexible ultrasensitive optoelectronic sensor array for neuromorphic vision systems, Nature Communications, 12, 1798, 2021.

(4) Yi-Lun Hong#, Zhibo Liu#, Lei Wang#, Tianya Zhou, Wei Ma, Chuan Xu, Shun Feng, Long Chen, Mao-Lin Chen, Dong-Ming Sun, Xing-Qiu Chen, Hui-Ming Cheng, Wencai Ren*, Chemical vapor deposition of layered two-dimensional MoSi2N4 materials, Science, 369, 6504, 670-674, 2020.

(5) Mao-Lin Chen, Xingdan Sun, Hang Liu, Hanwen Wang, Qianbing Zhu, Shasha Wang, Haifeng Du, Baojuan Dong*, Jing Zhang, Yun Sun, Song Qiu, Thomas Alava, Song Liu*, Dong-Ming Sun* & Zheng Han*, A FinFET with one atomic layer channel, Nature Communications, 11, 1205, 2020.

(6) Ting-Yu Qu, Yun Sun, Mao-Lin Chen, Zhi-Bo Liu, Qian-Bing Zhu, Bing-Wei Wang, Tian-Yang Zhao, Chi Liu, Jun Tan, Song Qiu*, Qing-Wen Li, Zheng Han*, Wei Wang, Hui-Ming Cheng*, Dong-Ming Sun*, A flexible carbon nanotube sen-memory device, Advanced Materials, 21, 1907288, 2020.

(7) Hanwen Wang, Mao-Lin Chen, Mengjian Zhu, Yaning Wang, Baojuan Dong, Xingdan Sun, Xiaorong Zhang, Shimin Cao, Xiaoxi Li, Jianqi Huang, Lei Zhang, Weilai Liu, Dongming Sun, Yu Ye, Kepeng Song, Jianjian Wang, Yu Han, Teng Yang*, Huaihong Guo, Chengbing Qin*, Liantuan Xiao, Jing Zhang, Jianhao Chen*, Zheng Han* & Zhidong Zhang, Gate tunable giant anisotropic resistance in ultra-thin GaTe, Nature Communications, 10, 2302, 2019.

(8) Chi Liu, Wei Ma, Maolin Chen, Wencai Ren, Dongming Sun*, A vertical silicon-graphene-germanium transistor, Nature Communications, 10, 4873, 2019.

(9) Qun Jin, Song Jiang, Yang Zhao, Dong Wang, Jianhang Qiu, Dai-Ming Tang, Jun Tan, Dong-Ming Sun, Peng-Xiang Hou, Xing-Qiu Chen, Kaiping Tai*, Ning Gao*, Chang Liu*, Hui-Ming Cheng, Xin Jiang, Flexible layer-structured Bi2Te3 thermoelectric on a carbon nanotube scaffold, Nature Materials, 18, 62-68, 2019.

(10) Bingwei Wang, Song Jiang, Qianbing Zhu, Yun Sun, Jian Luan, Pengxiang Hou, Song Qiu, Qingwen Li, Chang Liu*, Dongming Sun*, Hui-Ming Cheng*, Continuous fabrication of meter-scale single-wall carbon nanotube films and their use in flexible and transparent integrated circuits, Advanced Materials, 30:1802057, 2018.

(11) Song Jiang#, Peng-Xiang Hou#, Mao-Lin Chen, Bing-Wei Wang, Dong-Ming Sun, Dai-Ming Tang, Qun Jin, Qing-Xun Guo, Ding-Dong Zhang, Jin-Hong Du, Kai-Ping Tai, Jun Tan, Esko I. Kauppinen, Chang Liu*, and Hui-Ming Cheng*, Ultrahigh-performance transparent conductive films of carbon-welded isolated single-wall carbon nanotubes, Science Advances, 4, 5, eaap9264, 2018.

(12) Xiaoxi Li, Zhiqiang Fan, Peizhi Liu, Maolin Chen, Xin Liu, Chuankun Jia, Dongming Sun*, Xiangwei Jiang, Zheng Han*, Vincent Bouchiat, Junjie Guo, Jianhao Chen, Zhidong Zhang, Ambipolar gate-tunable diode based on tunnel-contacted atomically-thin MoS2, Nature Communications, 8, 970, 2017.

(13) Lili Zhang#, Dong-Ming Sun#, Peng-Xiang, Hou, Chang Liu*, Tianyuan Liu, Jiangfeng Wen, Nujiang Tang, Jian Luan, Chao Shi, Jin-Cheng Li, Hong-Tao Cong, Hui-Ming Cheng, 2017, Selective growth of metal-free metallic and semiconducting single-wall carbon nanotubes, Advanced Materials, 29, 1605719.

Homepage: