Details of the Publication
Paper Code  
Title   Propelling polysulfides transformation for high-rate and long-life lithiumsulfur batteries
Authors   Zheng, Cheng; Niu, Shuzhang; Lv, Wei; Zhou, Guangmin; Li, Jia; Fan, Shaoxun; Deng, Yaqian; Pan, Zhengze; Li, Baohua; Kang, Feiyu; Yang, Quan-Hong
Corresponding Author  
Title of Journal   NANO ENERGY
Year   2017
Volume   33
Number  
Page   306-312
Abstract  
Full Text  
Full Text Link       
Others:
Classification:
Source:
close