Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Effect of beta (110) texture intensity on alpha-variant selection and microstructure morphology during beta -> alpha phase transformation in near alpha titanium alloy Zhao, Z. B.; Wang, Q. J.; Hu, Q. M.; Liu, J. R.; Yu, B. B.; Yang, R. ACTA MATERIALIA 2017 126 372-382
Low-Cycle Fatigue Properties and Life Prediction of the Steels with Trace Silicon Zhang, Meng Xiao; Pang, Jian Chao; Zhu, Li Bei; Zhang, Zhen Jun; Nie, Liang Liang; Mao, Yun Xian; Chen, Man; Zhang, Zhe Feng ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2017 19 3 -
Mechanism of Dynamic Formation of Ultrafine Ferrite Grains during High Temperature Processing in Steel Zhao, Lijia; Park, Nokeun; Tian, Yanzhong; Shibata, Akinobu; Tsuji, Nobuhiro ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2017 19 3 -
Surface topography evolution of Ni-based single crystal superalloy under laser shock: Formation of the nano-scale surface reliefs Lu, G. X.; Liu, J. D.; Qiao, H. C.; Zhou, Y. Z.; Jin, T.; Sun, X. F.; Hu, Z. Q. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 2017 123 3 -
A Novel Method for Achieving Gradient Microstructure in a Cu-Al Alloy: Surface Spinning Strengthening (3S) Ren, Chuan-Xi; Wang, Qiang; Zhang, Zhen-Jun; Zhu, Yan-Kun; Zhang, Zhe-Feng ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2017 30 3 212-217
Analysis and Modeling of Friction Stir Processing-Based Crack Repairing in 2024 Aluminum Alloy Ren, Jun-Gang; Wang, Lei; Xu, Dao-Kui; Xie, Li-Yang; Zhang, Zhan-Chang ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2017 30 3 228-237
Influences of Cooling Rate After Solution Treatment on Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Superalloy Rene 80 Gao, Shuang; Hou, Jie-Shan; Dong, Kai-Xin; Zhou, Lan-Zhang ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2017 30 3 261-271
Tensile Properties and Deformation Behavior of Several Cast Ni-Based Superalloys Fabricated by Different Solidification Ways Li, Hai-Tao; Liang, Yong-Chun; Zhong, Wan-Li; Qin, Xue-Zhi; Guo, Jian-Ting; Zhou, Lan-Zhang; Ren, Wei-Li ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2017 30 3 280-288
Regulating pore structure of carbon aerogels by graphene oxide as 'shape-directing' agent Li, Feng; Xie, Lijing; Sun, Guohua; Kong, Qingqiang; Su, Fangyuan; Lei, Hong; Guo, Xiangyun; Zhang, Bingsen; Chen, Chengmeng MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2017 240 145-148
Modelling of carbon nanotube dispersion and strengthening mechanisms in Al matrix composites prepared by high energy ball milling-powder metallurgy method Liu, Z. Y.; Xiao, B. L.; Wang, W. G.; Ma, Z. Y. COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING 2017 94 189-198
SiO2@C hollow sphere anodes for lithium-ion batteries Liu, Xuelian; Chen, Yuxi; Liu, Hongbo; Liu, Zhi-Quan JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 3 239-245
Magnetic Properties and Coercivity of MnGa Films Deposited on Different Substrates Feng, J. N.; Liu, W.; Gong, W. J.; Zhao, X. G.; Kim, D.; Choi, C. J.; Zhang, Z. D. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2017 33 3 291-294
Propelling polysulfides transformation for high-rate and long-life lithiumsulfur batteries Zheng, Cheng; Niu, Shuzhang; Lv, Wei; Zhou, Guangmin; Li, Jia; Fan, Shaoxun; Deng, Yaqian; Pan, Zhengze; Li, Baohua; Kang, Feiyu; Yang, Quan-Hong NANO ENERGY 2017 33 306-312
Poison Tolerance to the Selective Hydrogenation of Cinnamaldehyde in Water over an Ordered Mesoporous Carbonaceous Composite Supported Pd Catalyst Chen, Shangjun; Meng, Li; Chen, Bingxu; Chen, Wenyao; Duan, Xuezhi; Huang, Xing; Zhang, Bingsen; Fu, Haibin; Wan, Ying ACS CATALYSIS 2017 7 3 2074-2087
Large elastocaloric effect in Ti-Ni shape memory alloy below austenite finish temperature Luo, Xiao-Hua; Ren, Wei-Jun; Jin, Wei; Zhang, Zhi-Dong CHINESE PHYSICS B 2017 26 3 -
281 Page(s) HP231232233234235NT