Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Enhancement of energy storage density in antiferroelectric PbZrO3 films via the incorporation of gold nanoparticles Li, Yi Zhuo; Wang, Zhan Jie; Bai, Yu; Liu, Wei; Zhang, Zhi Dong JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 2019 102 5253-5261
Mechanical and Damping Behavior of Age-Hardened and Non-age-hardened Al Alloys After Friction Stir Processing Jiang, Hiang-Jie; Zhang, Bing; Liu, Chong-Yu; Yang, Zhen-Xing; Ma, Zong-Yi ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1135-1141
Microstructure, Mechanical Properties, and Corrosion Behavior of MoNbFeCrV, MoNbFeCrTi, and MoNbFeVTi High-Entropy Alloys Xiang, Chao; Zhang, Zhi-Ming; Fu, Hua-Meng; Han, En-Hou; Wang, Jian-Qiu; Zhang, Hai-Feng; Hu, Guo-Dong ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1053-1064
Fabrication and Characterization of Nanopillar-Like HA Coating on Porous Ti6Al4V Scaffold by a Combination of Alkali-Acid-Heat and Hydrothermal Treatments Li, Jun-Lei; Wang, Shuai; Cao, Fang; Lin, Xiao; Wei, Xiao-Wei; Zhao, Zhen-Hua; Dou, Xiao-Jie; Yu, Wei-Ting; Yang, Ke; Zhao, De-Wei ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1075-1088
Modeling the Dynamic Recrystallization of Mg-11Gd-4Y-2Zn-0.4Zr Alloy Considering Non-uniform Deformation and LPSO Kinking During Hot Compression Zhang, Hong-Xuan; Chen, Shuai-Feng; Cheng, Ming; Zheng, Ce; Zhang, Shi-Hong ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1122-1134
Hot Deformation Behavior of an Ultra-High-Strength Fe-Ni-Co-Based Maraging Steel Zhang, Le; Wang, Wei; Shahzad, M. Babar; Shan, Yi-Yin; Yang, Ke ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS 2019 32 1161-1172
Cold spray (P, N, Mo)-TiO2 photocatalytic coatings: synthesis, microstructural characterization and photocatalytic properties Shen, Yanfang; Gyansah, L.; Song, Wan; Feng, Bo; Wang, Jiqiang; Cui, Xinyu; Tao, Yongshan; Xiong, Tianying MATERIALS RESEARCH EXPRESS 2019 6
Thermally stable microstructures and mechanical properties of B4C-Al composite with in-situ formed Mg(Al)B-2 Zhou, Yangtao; Zan, Yuning; Zheng, Shijian; Shao, Xiaohong; Jin, Qianqian; Zhang, Bo; Wang, Quanzhao; Xiao, Bolv; Ma, Xiuliang; Ma, Zongyi JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1825-1830
Corrosion behavior of copper T2 and brass H62 in simulated Nansha marine atmosphere Lu, Xiao; Liu, Yuwei; Liu, Miaoran; Wang, Zhenyao JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1831-1839
Dynamic recrystallization behavior of GH4169G alloy during hot compressive deformation Jia, Dan; Sun, Wenru; Xu, Dongsheng; Liu, Fang JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1851-1859
Enhanced tensile properties in a Mg-6Gd-3Y-0.5Zr alloy due to hot isostatic pressing (HIP) Zhou, B.; Wu, D.; Chen, R. S.; Han, En-hou JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1860-1868
Effect of corrosive media on galvanic corrosion of complicated tri-metallic couples of 2024 Al alloy/Q235 mild steel/304 stainless steel Shi, Linjun; Yang, Xiuying; Song, Yingwei; Liu, Dan; Dong, Kaihui; Shan, Dayong; Han, En-Hou JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1886-1893
Influences of Re on low-cycle fatigue behaviors of single crystal superalloys at intermediate temperature Liu, Liu; Meng, Jie; Liu, Jinlai; Zou, Mingke; Zhang, Haifeng; Sun, Xudong; Zhou, Yizhou JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1917-1924
Microstructure evolution and crystallography of directionally solidified Al2O3/Y3Al5O12 eutectic ceramics prepared by the modified Bridgman method Wang, Xu; Zhang, Nan; Zhong, Yujie; Jiang, Bailing; Lo, Langhong; Zhang, Jian; Wang, Jingyang JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1982-1988
Preparation of highly conductive graphene-coated glass fibers by sol-gel and dip-coating method Fang, Minghe; Xiong, Xuhai; Hao, Yabin; Zhang, Tengxin; Wang, Han; Cheng, Hui-Ming; Zeng, You JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY 2019 35 1989-1995
185 Page(s) HP678910NT