Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Oxidative Dehydrogenation on Nanocarbon: Insights into the Reaction Mechanism and Kinetics via in Situ Experimental Methods Wei Qi, Pengqiang Yan, and Dang Sheng Su Acc. Chem. Res 2018 51 3 640–648
Electric-field control of magnetism in a few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor Zhi Wang, Tongyao Zhang, Mei Ding, Baojuan Dong, Yanxu Li,Maolin Chen, Xiaoxi Li, Jianqi Huang,Hanwen Wang, Xiaotian Zhao, Yong Li, Da Li, Chuankun Jia, Lidong Sun, Huaihong Guo, Yu Ye,Dongming Sun, Yuansen Chen, Teng Yang, Jing Zhang,Shimpei Ono, Zheng Han & Zhidong Zhang Nature Nanotechnology 2018 13 554–559
A simple and efficient criterion for ready screening of potential topological insulators Cao, Guohua; Liu, Huijun; Chen, Xing-Qiu; Sun, Yan; Liang, Jinghua; Yu, Rui; Zhang, Zhenyu SCIENCE BULLETIN 2017 62 24 1649-1653
High coercivity and squareness realized in polycrystalline AlN-buffered Cu-doped Sm-Co thin films with perpendicular anisotropy Zhang, Tongbo; Yang, Yang; Xie, Yigao; Fu, Yanqing; Cui, Weibin; Zhao, Xinguo; Liu, Wei; Zhang, Zhidong; Wang, Qiang JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 729 533-537
Effect of Ta on microstructural evolution and mechanical properties of a solid-solution strengthening cast Ni-based alloy during long-term thermal exposure at 700 degrees C Gao, Shuang; Hou, Jieshan; Yang, Fei; Guo, Yongan; Zhou, Lanzhang JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 729 903-913
MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF ADVANCED METALLIC ALLOYS IN HONOR OF PROF. HAEL MUGHRABI - PART B - HIGH TEMPERATURE AND NANOMATERIALS Introduction Goeken, Mathias; Eggeler, Gunther; Zhu, Yuntian; Lu, Lei JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 24 4463-4465
Thickness effect on fracture behavior of columnar-grained Cu with preferentially oriented nanoscale twins Luo, Shusen; You, Zesheng; Lu, Lei JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 24 4554-4562
Influence of solid solution strengthening on the local mechanical properties of single crystal and ultrafine-grained binary Cu-AlX solid solutions Maier-Kiener, Verena; An, Xianghai; Li, Linlin; Zhang, Zhefeng; Pippan, Reinhard; Durst, Karsten JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 24 4583-4591
Hydrogen embrittlement behaviors of ultrafine-grained 22Mn-0.6C austenitic twinning induced plasticity steel Bai, Yu; Tian, Yanzhong; Gao, Si; Shibata, Akinobu; Tsuji, Nobuhiro JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2017 32 24 4592-4604
High quality and high performance adsorption of Congo red using as-grown MWCNTs synthesized over a Co-MOF as a catalyst precursor via the CVD method Lin, Hong-Yan; Zhao, Jing; Song, Ge; Luan, Jian; Liu, Xiang-Xiang; Liu, Guo-Cheng DALTON TRANSACTIONS 2017 46 48 17067-17073
More Reliable Lithium-Sulfur Batteries: Status, Solutions and Prospects Fang, Ruopian; Zhao, Shiyong; Sun, Zhenhua; Wang, Wei; Cheng, Hui-Ming; Li, Feng ADVANCED MATERIALS 2017 29 48 -
Distribution of the microalloying element Cu in B4C-reinforced 6061Al composites Zhou, Y. T.; Zan, Y. N.; Zheng, S. J.; Wang, Q. Z.; Xiao, B. L.; Ma, X. L.; Ma, Z. Y. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 728 112-117
Influence of type and morphology of carbides on stress-rupture behavior of a cast cobalt-base superalloy Gui, Weimin; Zhang, Hongyu; Yang, Min; Jin, Tao; Sun, Xiaofeng; Zheng, Qi JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 728 145-151
Corrosion resistance of a superhydrophobic surface on micro-arc oxidation coated Mg-Li-Ca alloy Zhang, C. L.; Zhang, F.; Song, L.; Zeng, R. C.; Li, S. Q.; Han, E. H. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 728 815-826
The critical role of Si doping in enhancing the stability of M6C carbides Jiang, Li; Ye, Xiang-Xi; Wang, Zhi-Qiang; Yu, Cun; Dong, Jia-Sheng; Xie, RuoBing; Li, Zhi-Jun; Yan, Long; Sham, Tsun-Kong; Zhou, Xing-Tai; Li, Ai-Ming JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 2017 728 917-926
67 Page(s) 12345NT