Title Authors Title of Journal Year Volume Number Page
Significance of stacking fault energy in bulk nanostructured materials: Insights from Cu and its binary alloys as model systems X.H.Anab S.D.Wua Z.G.Wang Z.F.Zhang Progress in Materials Science 2019 101 1-45
Tin Assisted Fully Exposed Platinum Clusters Stabilized on Defect-Rich Graphene for Dehydrogenation Reaction Jiayun Zhang, Yuchen Deng, Xiangbin Cai, Yunlei Chen, Mi Peng, Zhimin Jia, Zheng Jiang, Pengju Ren, Siyu Yao, Jinglin Xie, Dequan Xiao, Xiao-Dong Wen, Ning Wang, Hongyang Liu, and Ding Ma ACS Catal., 2019
Observation of room-temperature polar skyrmions S. Das, Y. L. Tang, Z. Hong, M. A. P. Gon?alves, M. R. McCarter, C. Klewe, K. X. Nguyen, F. Gómez-Ortiz, P. Shafer, E. Arenholz, V. A. Stoica, S.-L. Hsu, B. Wang, C. Ophus, J. F. Liu, C. T. Nelson, S. Saremi, B. Prasad, A. B. Mei, D. G. Schlom, J. í?iguez, P. García-Fernández, D. A. Muller, L. Q. Chen, J. Junquera, L. W. Martin, R. Ramesh Nature 2019
Visualizing Formation of Intermetallic PdZn in a Palladium/Zinc Oxide Catalyst: Interfacial Fertilization by PdHx Yiming Niu Dr. Xi Liu Yongzhao Wang Song Zhou Dr. Zhengang Lv Dr. Liyun Zhang Wen Shi Prof. Yongwang Li Prof. Wei Zhang Prof. Dang Sheng Su Prof. Bingsen Zhang Angew. Chem. Int. Ed 2019
Colossal barocaloric effects in plastic crystals Bing Li, Yukinobu Kawakita, Seiko Ohira-Kawamura, Takeshi Sugahara, Hui Wang, Jingfan Wang, Yanna Chen, Saori I. Kawaguchi, Shogo Kawaguchi, Koji Ohara, Kuo Li, Dehong Yu, Richard Mole, Takanori Hattori, Tatsuya Kikuchi, Shin-ichiro Yano, Zhao Zhang, Zhe Zhang, Weijun Ren, Shangchao Lin, Osami Sakata, Kenji Nakajima & Zhidong Zhang Nature 2019 567 506-510
Misfit strain relaxations of (101)-oriented ferroelectric PbTiO3/(La, Sr)(Al, Ta)O-3 thin film systems Feng, Yanpeng; Tang, Yunlong; Zhu, Yinlian; Zou, Minjie; Ma, Xiuliang JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 2018 33 24 4156-4164
Boosting solid- state flexible supercapacitors by employing tailored hierarchical carbon electrodes and a high- voltage organic gel electrolyte Liu, Wenhao; Wang, Kai; Li, Chen; Zhang, Xiong; Sun, Xianzhong; Han, Jianwei; Wu, Xing-Long; Li, Feng; Ma, Yanwei JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2018 6 48 24979-24987
Organic-Inorganic Hybrid (beta-Fe3Se4)(4)[Fe(teta)(1.5)] (teta = triethylenetetramine) Nanoplates: Solution Synthesis and Magnetic Properties Pan, Desheng; Li, Yong; Han, Zheng; Li, Bing; Wang, Chinwei; Yang, Teng; Li, Da; Choi, Chuljin; Zhang, Zhidong CHEMISTRY OF MATERIALS 2018 30 24 8975-8982
Paragenesis BN/CNTs hybrid as a monoclinic sulfur host for high rate and ultra-long life lithium-sulfur battery He, Bin; Li, Wen-Cui; Zhang, Yu; Yu, Xiao-Fei; Zhang, Bingsen; Li, Feng; Lu, An-Hui JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A 2018 6 47 24194-24200
Superplasticity in Gold Nanowires through the Operation of Multiple Slip Systems Cao, Guang; Wang, Jiangwei; Du, Kui; Wang, Xuelu; Li, Jixue; Zhang, Ze; Mao, Scott X. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 2018 28 51 -
Improving the fatigue strength of 7075 alloy through aging Leng, L.; Zhang, Z. J.; Duan, Q. Q.; Zhang, P.; Zhang, Z. F. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 2018 738 24-30
Biomass-Derived Graphene-like Carbon: Efficient Metal-Free Carbocatalysts for Epoxidation Wen, Guodong; Gu, Qingqing; Liu, Yuefeng; Schloegl, Robert; Wang, Congxin; Tian, Zhijian; Su, Dang Sheng ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 2018 57 51 16898-16902
Compressive mechanical properties and failure modes of Zr-based bulk metallic glass composites containing tungsten springs Chen, S.; Zhang, L.; Fu, H. M.; Li, Z. K.; Zhu, Z. W.; Li, H.; Zhang, H. W.; Wang, A. M.; Wang, Y. D.; Zhang, H. F. MATERIALS & DESIGN 2018 160 652-660
New Ti-based bulk metallic glasses with exceptional glass forming ability Lin, Shifeng; Liu, Dingming; Zhu, Zhengwang; Li, Dan; Fu, Huameng; Zhuang, Yanxin; Zhang, Hongwei; Li, Hong; Wang, Aimin; Zhang, Haifeng JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 2018 502 71-75
Comparison of critical flow velocity for erosion-corrosion of six stainless steels in 3.5 wt% NaCl solution containing 2 wt% silica sand particles Yi, J. Z.; Hu, H. X.; Wang, Z. B.; Zheng, Y. G. WEAR 2018 416 62-71
67 Page(s) 12345NT